תנאים והגבלות

מדיניות הפרטיות והסכם המשתמש/ת

חשוב לקרוא את תנאים אלו בקפידה לפני השימוש באתר זה. גישתך לאתר זה או גלישתך בו, או גישתך או הרשמתך לכל קורס באתר זה מהווים את הסכמתך להיות מחויב/ת משפטית לתנאים ולהגבלות המפורטים למסמך זה, ללא הגבלה או הסתייגות.

1. האתר הזה והקורסים שבו מופעלים ומנוהלים על ידי ‪American Heart Association, Inc.‏‬‏ ("AHA"), ספקיו ובעלי הרישיון שלו. המילים "אנחנו", "אנו" ו"שלנו" מתייחסות ל-AHA. המילים "את/ה" ו"שלך" מתייחסות אליך, המשתמש/ת בשירותים. המילה "שירותים" מתייחסת לאתר זה ולכל קורס המוצע דרך האתר. המילה "רישיון" מתייחסת לזכות המוקנית לך לגשת לתוכן הקורסים והמינויים. למטרות הסכם זה, כל התייחסות לשירותים כוללת גם כל גרסת מראה, גרסה שוות ערך, גרסה חלופית, תחליף או גיבוי לאתרים, דפי אינטרנט, משאבים, מתקנים או אמצעים אחרים שאנחנו מעמידים לרשותכם באופן דיגיטלי או אלקטרוני.

2. המונח "שימוש" מתייחס לגישה, שימוש, הצגה, צפייה, החלפה, תקשורת, שעתוק, שידור או קבלה של מידע, באופן ישיר או עקיף, בין שבעזרת השימוש במכונה או מכשיר או בלעדיו, אל האתר ו/או הקורסים, מהם או דרכם, או כל פעולה הגורמת לביצוע פעולות, פעילויות או אשר מספקת או משיגה שירותים, תוכן, מידע, דוחות, חומרים או נתונים בקשר לשירותים בכל דרך אחרת.

3. אנחנו עשויים לשנות את השירותים או את הסכם זה, למחוק חלקים שלהם או להוסיף להם בכל עת ומעת לעת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט, ללא הודעה מוקדמת. עם זאת, תוצג לך התראה לגבי השינוי בביקור הראשון שלך לאחר פרסומו. אם אינך מסכים/ה לכל שינוי להסכם, יש לך אפשרות לסיים את שימושך בשירותים על ידי הפסקת השימוש בשירותים והחזרת הרישיון שלא נעשה בו שימוש אלינו בדוא"ל. לא תהיה לך זכאות לקבל כל החזר כספי בגין הפסקה כאמור אלא אם הוא סופק מצד מרכז ההדרכה או המדריך/ה שלך.

4. התנהלות ושימוש נאות בשירותים

4.1. אינך רשאי/ת להשתמש או להרשות, לאפשר או לסייע לאחרים להשתמש בשירותים או ברישיון כלשהו בכל אופן: (א) המהווה הונאה, הוצאת דיבה, השמצה, שפה גסה או מגונה, פורנוגרפיה, תוכן מיני מפורש או פוגעני, דברים מזיקים, הטרדה, איום, מעשה שטנה, מעשה המעורר התנגדות, אפליה או פגיעה; (ב) אשר מפר כל חוק, תקנה או צו משפטי או ממשלתי; (ג) אשר גורם לכפייה, מצוקה או אי-נוחות לזולת או אשר צפוי להרתיע אחרים מהשימוש בשירותים; או (ד) אשר מפר זכויות קניין או את זכויותיו של אחר, בין היתר לרבות זכויות קניין רוחני.

4.2. בנוסף לכך, אינך רשאי/ת להשתמש או להרשות, לאפשר או לסייע לאחרים להשתמש בשירותים או בכל רישיון בכל אופן שבפועל עושה את הדברים הבאים או מנסה לעשותם: (א) לשבש, לפגוע, להפריע או לשנות את האתר (כולל כל מידע, תוכן, חומר, תכונה או פונקציה שלו), כל רישיון או את השימוש באתר על ידי אחרים; (ב) לפעול באופן אשר משפיע או משקף באופן שלילי אותנו, את השירותים או כל גורם אחר; (ג) לאסוף או לנסות לאסוף מידע של צד אחר, בין היתר לרבות מידע המאפשר זיהוי אישי, ללא הסכמתו המפורשת מראש של צד זה. את/ה מסכים/ה לציית לכל החוקים, הצווים והתקנות המקומיים, המדיניים והפדרליים, וכן לכל חוק זר או אמנה בינלאומית החלים על הסכם זה, מילוי חובותיך והשימוש שלך בשירותים.

4.3. את/ה מצהיר/ה ומתחייב/ת שזיהית את עצמך באופן מדויק ושאת/ה האדם אשר עונה על השאלות ולומד כל קורס שנרשמת אליו, ושלא תענה/י על שאלות או תלמד/י קורס בשמו של כל אדם אחר. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לאשר או לדחות כל משתמש/ת או לשלול ולהגביל את זכותך להשתמש בשירותים, בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט.

5. המידע והפרטיות שלך

5.1. ל-AHA הצהרת פרטיות מעודכנת שבה מפורט המידע שאנחנו אוספים לגבי מבקרים, כיצד אנחנו משתמשים במידע זה, הצעדים שאנחנו נוקטים על מנת להגן על מידע זה, כיצד ניתן לגשת למידע זה ולתקנו וכיצד ניתן לסרב לאיסוף או שימוש במידע הנוגע לך. אפשר ללחוץ כאן כדי לקרוא את הצהרת הפרטיות, אשר נכללת בזאת מעצם ההפניה אליה כאילו פורטה כאן במלואה.

5.2. בעת ביקורך באתר ושימושך בשירותים, אנחנו עשויים לאסוף מידע לגביך, כגון שם, כתובת, פרטי קשר, פרטי חיוב ומידע אחר אשר מזהה אותך, בנוסף לתשובות שלך לשאלות בקורסים ומידע אחר המועבר על ידך במסגרת הקורסים או השימוש בשירותים. את/ה מאשר/ת ומסכים/ה לאיסוף מידע זה על ידינו, וכן לניטור פעילותך ושימושך בשירותים למטרות הכלולות או העולות בקנה אחד עם השימושים המפורטים בהצהרת הפרטיות כאמור, כולל מעקב אחר הזמנות ודוחות, תחזוקת בקרת איכות ופנייה אליך לגבי השירותים בבוא הצורך.

5.3. חשיפת מידע לגורמי הדרכה: בנוסף לשימוש שלנו במידע שלך כמפורט לעיל ובמדיניות הפרטיות, את/ה מסכים/ה בזאת שאנחנו רשאים לשתף את המידע שלך עם צדדים שלישיים שהם ארגונים, אנשים פרטיים, מדריכים, מרכזי הדרכה ו/או אתרי הדרכה המשתמשים בקורסים כחלק מפעילויות ההכשרה שלהם או משווקים או מפיצים המוכרים רישיונות ("גופי הכשרה"). במקרה כזה, עם הסכמתך להסכם משתמש זה, לא יהיה באפשרותך לבטל את הסכמתך למסירת מידע זה לגופי ההכשרה שנקבעו על ידך. את/ה מאשר/ת ומסכים/ה שאם הודעת ל-AHA באופן רשמי לא לשתף את המידע שלך עם גופי הכשרה, ייתכן שלא יתאפשר לך לקבל כרטיס קורס או מסמכים המעידים שהשלמת קורס.

5.4. מסירת מידע לארגונים המנפיקים נקודות זכות: בנוסף לשימוש שלנו במידע שלך כמפורט לעיל ובמדיניות הפרטיות, את/ה מסכים/ה בזאת שאנחנו רשאים לשתף את המידע שלך עם ארגונים המעניקים נקודות זכות  למטרת הנפקת נקודות זכות אקדמיות ללימודי המשך אם הקורס והשתתפותך בו מזכים אותך בנקודות זכות כאלו ("ארגונים המנפיקים נקודות זכות"). במקרה כזה, עם הסכמתך להסכם משתמש זה, לא יהיה באפשרותך לבטל את הסכמתך למסירת מידע זה לארגונים המנפיקים נקודות זכות שנקבעו על ידך. את/ה מאשר/ת ומסכים/ה שאם הודעת ל-AHA באופן רשמי לא לשתף את המידע שלך עם גופים אחרים, ייתכן שה-AHA עדיין ישתף את המידע עם ארגונים המנפיקים נקודות זכות, וייתכן שלא יתאפשר לך לקבל נקודות זכות ללימודי המשך.

5.5. מסירת מידע לספקי מערכת לניהול למידה: בנוסף לשימוש שלנו במידע שלך כמפורט לעיל ובמדיניות הפרטיות, אם קיבלת את הרישיון שלך מצד שלישי המפעיל מערכת ניהול למידה ("ספק מערכת לניהול למידה") והגעת לאתר זה דרך המערכת של ספק המערכת לניהול למידה, את/ה מסכים/ה בזאת שאנחנו רשאים לשתף את המידע שלך עם ספק המערכת לניהול למידה. במקרה כזה, עם הסכמתך להסכם משתמש זה, לא יהיה באפשרותך לבטל את הסכמתך למסירת מידע זה לגופי ההכשרה שנקבעו על ידך. אם דרשת מה-AHA לא לשתף את המידע שלך עם ספק מערכת לניהול למידה, את/ה מאשר/ת ומסכים/ה שייתכן שלא יורשה לך להשתתף בקורס או לקבל כרטיס קורס או מסמכים המעידים שסיימת קורס.

5.6. את/ה מאשר/ת ומסכים/ה שאנחנו רשאים להשתמש בכתובת הדוא"ל שלך ובפרטי קשר אחרים כדי לשלוח לך הודעות מנהליות ודוחות מצב.

5.7. אנו שומרים לעצמנו את הזכות למסור כל מידע, כולל מידע פרטי, כאשר הדבר נדרש על פי החוק, צו בית משפט או זימון.

6. הקורסים והמינויים של AHA

6.1. ניתן לגשת לקורסים ולמינויים רק באמצעות רישיון הנרכש מ-AHA או מחברה המורשית על ידי ארגון AHA להפיץ רישיונות, או דרך ספק מערכת לניהול למידה (LMS). מוטלת עליך האחריות הבלעדית לשמור על סודיות הרישיון שלך, ובגין כל הפעילויות, החיובים או ההתחייבויות שנוצרו כתוצאה השימוש בשירותים. ברגע שמימשת את הרישיון שלך או קיבלת גישה לקורס או למינוי, לא ניתן להעביר את הרישיון או את הגישה שלך לקורס או למינוי למשתמשים אחרים.

6.2. רישיון מקנה לך את הזכות להירשם לקורס או מינוי אחד בלבד. על מנת להשתתף בקורס אחר, לשנות את המינוי שלך או לחזור על קורס, יש לקבל רישיון חדש. מינוי מקנה לך את הזכות לגשת לתוכן הקורס לפרק זמן מסוים, כפי שמוגדר בעת הרכישה.

6.3. קורסים מסוימים עשויים לזכות אותך בנקודות זכות או במסמך המעיד על השלמת קורס; קורסים מסוימים דורשים הערכת מיומנויות או הדרכה נוספת מצד גוף הכשרה; וקורסים מסוימים לא מזכים אותך בנקודות זכות או במסמכים המעידים על השלמת הקורס. מוטלת עליך האחריות לעיין בתיאור הקורס ולברר אם הוא מציע נקודות זכות או מסמך המעיד על השלמת הקורס ואם את/ה זכאי/ת לקבלם, או אם נדרשת הערכה או הדרכה נוספות. עלות הרישיון אינה כוללת אף עלות שבה גופי הכשרה עשויים לחייב אותך בגין הדרכה נוספת או הערכת מיומנויות. מוטלת עליך האחריות לאתר גוף הכשרה שיכול לספק לך את ההערכה או ההדרכה הנוספות הנדרשות על מנת להשיג את נקודות הזכות או המסמכים הזמינים עבור הקורס.

7. צדדים שלישיים ואתרי צד שלישי

7.1. האתר עשוי לכלול הפניות או קישורים לאתרים, דפי אינטרנט, חומרים, מידע ומשאבים אחרים ("אתרי צד שלישי"). איננו אחראים ואין לנו שליטה על הנגישות דרך האינטרנט לכל אתר צד שלישי. יתר על כן, את/ה מבין/ה, מאשר/ת ומסכים/ה בזאת שאיננו תומכים ואיננו אחראים בכל אופן אחר או קשורים לכל אתר צד שלישי, ואין להניח או להסתמך על כך שכל מידע או תוכן נובע מאיתנו או מאושר על ידנו או אף על כך שאנחנו מודעים לתוכן, למידע, למאפיינים או ליכולות ספציפיים הקשורים לאתרי צד שלישי כאמור. איננו אחראים או מחויבים בכל אופן שהוא, לשימוש שלך בכל אתר צד שלישי, בקשר לכך או כתוצאה מכך, גם אם נודע לנו על האפשרות שנזקים עלולים להיגרם.

7.2. ייתכן שהגעת לאתר זה דרך ספק LMS. ספק מערכת לניהול למידה (LMS) גם הוא אתר צד שלישי, ואיננו אחראים ואף אין לנו שליטה על כל שירות או מוצר המוצע על ידי ספק המערכת לניהול למידה (LMS). איננו אחראים או מחויבים בכל אופן שהוא לשימוש שלך בכל ספק מערכת לניהול למידה (LMS), בקשר לכך או כתוצאה מכך, גם אם נודע לנו על הסיכוי שעלולים להיגרם נזקים.

7.3. ייתכן שקיבלת את הרישיון שלך מגוף הכשרה, ספק מערכת לניהול למידה, מפיץ או צד שלישי אחר ("צד שלישי"). AHA אינו אחראי או מחויב בכל אופן שהוא על כל ייצוג, פעולה או מחדל של כל צד שלישי, בקשר לכך או כתוצאה מכך, גם אם נודע לנו על האפשרות שעלולים להיגרם נזקים.

8. זכויות קניין רוחני

8.1. השירותים וכל טקסט, גרפיקה, תמונה, לוגו, סמל, תוכנית, תוכנה, קוד, נתונים, סכימה, תוכן, מידע, דוחות וחומרים הזמינים לך בקשר לשימוש שלך בשירותים, בין אם מוחשיים או בלתי מוחשיים, בכל צורה ובכל מדיה או דרכה, וכל זכויות קניין רוחני הקשורות לאלה (להלן "קניין רוחני") הם רכוש קנייני שלנו או בבעלותנו או בבעלות מעניקי הרישיונות או הספקים שלנו. אינך רשאי/ת להשתמש בקניין הרוחני, למעט כפי שמותר במפורש על פי הסכם זה. אינך רשאי/ת לשנות, להעתיק, לשכפל, להעלות, לפרסם, להעביר, להציג בפומבי, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסה הפוכה או להפיץ את הקניין הרוחני בכל אופן שהוא. אנחנו שומרים לעצמנו בזאת במפורש את כל הזכויות שאינן מוקנות במפורש על פי הסכם זה, בין אם אלו קיימות כעת או שיעלו בעתיד.

8.2. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות הבלתי מותנית (אך לא את החובה) להסיר, להעביר או לערוך כל מידע, נתונים, טקסט, גרפיקה, תוכן או חומר אחר המהווים בעינינו הפרה של תנאי הסכם זה. איננו אחראים או מחויבים כלפיך או כלפי כל אדם או גוף אחר בגין ביצוע או אי ביצוע פעולות אלו.

9. סיום התקשרות

9.1. אנחנו עשויים לסיים את ההסכם הזה ו/או באופן אחר להגביל, להשעות או להפסיק את שימושך בשירותים, באופן מלא או חלקי, בכל עת ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט, באופן מיידי וללא כל הודעה או חבות, עם או ללא סיבה, ובזאת לא יוגבלו כל זכויות או סעדים אחרים העומדים לרשותנו או אשר עשויים לעמוד לרשותך על פי כל הסכם אחר נפרד בכתב אשר ייתכן שהתקשרת בו איתנו. באפשרותך לסיים הסכם זה בהודעה מוקדמת בדבר סיום והפסקת שימושך בשירותים.

9.2. ארגון AHA עשוי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבחור להעניק או לא להעניק החזרים כספיים או הסדרים אחרים, כולל דמי חידוש מלאי, לרוכשי רישיונות.

10. כללי

10.1. הגבלת חבות: סיום ההתקשרות מהווה את הזכות והסעד הבלעדי שלך עבור כל טענה או עילה לתביעה הנובעים מהקורסים, השירותים, האתר או שימושך בהם. עם סיום ההסכם מצידך או מצידנו, זכותך להשתמש בשירותים תיפסק באופן מיידי.

10.2. בשום נסיבות לא יהיו AMERICAN HEART ASSOCIATION, ספקיו, בעלי הרישיונות שלו, נותני הרישיונות שלו, סוכניו, עובדיו, פקידיו, מנהליו או מתנדביו אחראים לנזקים ישירים, עקיפים, משניים, תוצאתיים, מיוחדים, עונשיים או התרעתיים הנובעים מהסכם זה או משימושך באתר או בשירותים או בקשר לאלה, בין אם בהתבסס על חוזה, נזיקין (אחריות מוחלטת או אחרת), לרבות ללא הגבלה: אובדן ערך, אובדן שימוש, הפסד רווחים צפויים, אובדן נתונים או מידע מכל סוג שהוא או אובדן מוניטין או הזדמנות, גם אם נודע על האפשרות של אובדן או נזקים כאלו. לא יהיו מחויבים AMERICAN HEART ASSOCIATION, ספקיו, בעלי הרישיונות שלו, נותני הרישיונות שלו, סוכניו, עובדיו, פקידיו, מנהליו או מתנדביו על עלות רכישת מוצרים, שירותים או טכנולוגיה חלופיים, ובשום מקרה לא תעלה החבות כלפיך מעבר לסכום ששילמת עבור הרישיונות בתוך תקופת שנים עשר (12) החודשים מיד לפני המועד שבו עלתה כל תביעה בנושא. תנאי סעיף זה יישארו בתוקף לאחר כל סיום של הסכם זה ושל שימושך באתר או בשירותים. בתחומי שיפוט המגבילים הוראות הגבלת חבות, חבותנו תהיה מוגבלת במידה הרבה ביותר המותרת על פי החוק. הגבלה זו תחול גם במקרה של אי קיום המטרה המהותית של כל סעד מוגבל.

10.3. אי-נטילת אחריות; כתב ויתור: האתר, הקורסים והשירותים עומדים לרשותך לשימוש "כמות שהם" ועל בסיס "ככל שיהיו זמינים", ללא כל התחייבות או אחריות שהיא, במפורש או במרומז, בין היתר לרבות כל אחריות קניין או אי-הפרה, כל אחריות מרומזת לסחירות או התאמה לייעוד למטרה מסוימת, כל אחריות הנובעת מטעם מסחר, מנהג סחר או אחרת. איננו מתחייבים או נוטלים אחריות כלשהי שהאתר, הקורסים או השירותים הם מדויקים, מלאים, מתאימים, אמינים או עדכניים לשימוש או להסתמכות על ידך או על ידי כל צד אחר. בנוסף, איננו מתחייבים או נוטלים אחריות שהשירותים יעמדו בדרישותך ו/או שהגישה והשימוש שלך בשירותים יהיו נטולי הפרעה או שגיאות, נטולי וירוסים, נטולי קוד זדוני או נטולי כל מרכיב מזיק אחר, או מאובטחים בכל דרך אחרת. קיימים תחומי שיפוט שאינם מתירים החרגה של סעיפי אחריות מסוימים. בהתאם, ייתכן שחלק מן ההחרגות שלעיל לא יחולו עליך.

10.4. ברירת דין: הסכם זה כפוף ומפורש בהתאם לחוקים הפנימיים המהותיים של מדינת ניו יורק, ללא התייחסות לעקרונות המשפט הבינלאומי הפרטי שלה.

10.5. שיפוי: את/ה מסכים/ה לשפות, להגן ולא להטיל אחריות על AHA, מוכריו, בעלי הרישיונות שלו, נותני הרישיונות שלו, סוכניו, עובדיו, פקידיו, מנהליו או מתנדביו ("המשופים") מפני וכנגד כל הפסד, נזק, חבות, עמלה ועלות, בין היתר לרבות, שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, אשר נצברים או עלולים להיצבר על ידי המשופים בקשר לכל חבות, נזק, טענה או תביעה הנובעים מהפרתך או הפרתך לכאורה את הסכם זה משימושך בשירותים. לא תתקשר/י או תבצע/י כל הסדר או פשרה אשר עשוי להשפיע לרעה על זכויותיו של המשופה או לחייב באופן חוקי את המשופה ללא אישורו בכתב ומראש של המשופה.

תאריך כניסה לתוקף: 10 בנובמבר 2015

גרסה: 1.5

מדיניות הפרטיות והסכם המשתמש של לימוד מרחוק בינלאומי של American Heart Association

 

אתר eLearning.Heart.org אוסף מידע אישי לגביך. יש לקרוא את הודעת הפרטיות שלנו כדי למצוא מידע נוסף וללחוץ על "אישור".

American Heart Association ושותפיו (באופן קולקטיבי: "AHA") מכבדים את פרטיותך ומגינים על הנתונים האישיים שלך. הודעת פרטיות זו חלה אם את/ה נמצא/ת באזור הכלכלי האירופי בלבד [או מדינה אחרת מחוץ לארצות הברית], והיא מתחייסת לאיסוף נתונים אישיים המתבצע כאשר את/ה רוכש/ת או מפעיל/ה רישיון על מנת להשתתף בקורס דרך האתר www.eLearning.Heart.org. המילה "רישיון" מתייחסת לקוד אלפאנומרי הנרדש על מנת להירשם ולגשת לקורסים מקוונים דרך האתר www.eLearning.Heart.org. לשאלות אחרות הנוגעות לעיבוד הנתונים שלנו ולנוהלי פרטיות הקשורים לכך, ניתן לעיין במדיניות הפרטיות של Heart.org ‏כאן.

מדיניות פרטיות זו מתארת את סוגי הנתונים האישיים שאנחנו אוספים, את האופן שבו אנחנו משתמשים בנתונים והגורמים שאנחנו משתפים איתם את הנתונים. הודעת פרטיות זו גם מתארת את הצעדים שאנחנו נוקטים על מנת להגן על הנתונים האישיים שלך, את האופן שבו ניתן לממש את זכויותיך ואת הדרכים שבהן ניתן ליצור איתנו קשר.

1. נתונים אישיים שאנחנו אוספים והאופן שבו אנחנו משתמשים בהם

הנתונים האישיים שאנחנו מעבדים מגיעים אלינו בשני דרכים: (1) הנתונים נמסרים ישירות על ידך באופן וולונטרי ל-AHA או לגוף אשר רכש את הרישיון בשמך, או (2) הנתונים נאספים באופן אוטומטי. נתונים אישיים משמעם "כל מידע הנוגע לאדם טבעי מזוהה או ניתן לזיהוי", כגון שם, כתובת, דוא"ל, מזהה ייחודי וכו'. להלן מפורטות הדרכים שבהן ניתן לספק נתונים אישיים ומפורטים סוגי הנתונים האישיים שבאפשרותך למסור. בנוסף, אנחנו מפרטים כיצד אנחנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים.

1.1. נתונים אישיים הנמסרים לנו על ידך באופן וולונטרי

באפשרותך לבחור למסור נתונים אישיים. אם בחרת לא למסור לנו את הנתונים האישיים שלך, ייתכן שלא תהיה לך אפשרות לגשת לחלק מהשירותים שלנו, וייתכן שלא יתאפשר לך להשתתף קורס מקוון של AHA או לקבל כרטיס השלמת קורס. הנתונים הפרטיים הנמסרים לנו על ידך באופן וולונטרי מוזנים במערכת ישירות על ידיך או על ידי הצד השלישי שממנו רכשת את הרישיון או אשר רכש את הרישיון בשמך.

הרשמה לאחד הקורסים המקוונים שלנו: בעת ההרשמה לאחד הקורסים המקוונים שלנו, על מנת לקבל כרטיס סיום קורס, נבקש ממך למסור ל-AHA את שמך, פרטי הקשר שלך, הקטגוריה וההתמחות המקצועיים שלך והקורס שאליו ברצונך להירשם. נתונים אישיים אלו מעובדים למטרת ניהול קורסי ההכשרה שלנו ועל מנת לספק לך את חומרי ההדרכה ותעודת השלמת הקורס המתאימים.

קבלת נקודות זכות אקדמיות ללימודי המשך: על מנת לקבל נקודות זכות ללימודי המשך, בתנאי שנקודות זכות כאלה זמינות למקצועך, תתבקש/י למסור לנו באופן וולונטרי את הקטגוריה המקצועית שלך (כגון אח/ות מוסמך/ת, חובש/ת, רופא/ה) וייתכן שתידרש/י לספק לנו את מספר הרישיון או את מספר הרישום של גוף ההסמכה הלאומי שלך. מידע זה נדרש על ידי ועדות הרישוי של מדינות בארה"ב וגופי הסמכה לאומיים על מנת לאפשר לנו להנפיק את התעודה המתאימה של לימודי המשך, שאמצעותה תוכל/י לקבל את נקודות הזכות ללימודי המשך עבור הקורס שהשלמת דרך האתר eLearning.Heart.org. אם תקבל/י את ההחלטה לא למסור מידע זה, לא יהיה באפשרותך לקבל נקודות זכות ללימודי המשך עבור הקורס שהשלמת.

שיווק: באפשרותך להירשם לקבל מסמכי תיקונים (תיקונים או עדכונים לספר הקורס שלך), עלוני חדשות אלקטרוניים ודוא"ל לקידום מכירות מה-AHA. לא נשלח לך תכנים כאלה לפני קבלת אישורך מראש. להרשמה, אנחנו מבקשים ממך לבחור את סוגי התקשורת שברצונך לקב.ל ונבקש לקבל פרטים אישיים ממך, כגון כתובת הדוא"ל שלך. אנחנו משתמשים בכתובת הדוא"ל שלך כדי לשלוח לך הודעות לגבי השירותים שלנו על פי בחירתך, כגון תזכורות לחידושי קורסים, מסמכי תיקונים וקורסים נוספים שאנחנו מציעים. באפשרותך לשנות את בחירתך ולבחור שלא לקבל הודעות אלה בכל עת באמצעות אחת מהאפשרויות המפורטות בסעיף 'הזכויות והבחירות שלך'.

יצירת קשר – בקשה לקבלת מידע ותמיכה: אם ברצונך לקבל מידע או תמיכה מה-AHA, באפשרותך ליצור איתנו קשר בכמה דרכים. הנתונים האישיים הספציפיים שעליך למסור יהיו תלויים במידע או בתמיכה שתתבקש. AHA ישתמש בנתונים שלך רק על מנת ליצור קשר איתך ולספק את המידע או התמיכה שביקשת לקבל.

1.2. נתונים אישיים שאנחנו אוספים באופן אוטומטי

בדומה לחברות רבות, AHA עושה שימוש בקובצי יומן כדי לשפר את חוויית השימוש שלך באתר וכדי לשפר את הבנתנו לגבי השימוש באתר שלנו. קובצי יומן הם קובצי שרת דפי אינטרנט הנוצרים באופן אוטומטי כאשר משתמשים נכנסים לאתר. ארגון AHA לא משתמש בקובצי Cookie מתמידים באתר www.eLearning.Heart.org.

2. נתונים אישיים שאנחנו משתפים

איננו מוכרים, משכירים, סוחרים או מוסרים בכל אופן אחר נתונים אישיים לגביך למעט כפי שמתואר בהודעת פרטיות זו. פרט לכך, נעשה זאת באישורך המפורש בלבד.

אנחנו עשויים לשתף את הנתונים האישיים שלך עם השותפים שלנו, גופי הכשרה, ספקי מערכות לניהול למידה וארגונים המנפיקים נקודות זכות לשם המטרות הספציפיות המתוארות בהודעת פרטיות זו. המונח "גופי הכשרה" משמעו ארגונים, אנשים פרטיים, מדריכים, מרכזי הדרכה או מרכזי הדרכה המשתמשים בקורסים של AHA כחלק מפעילויות ההדרכה שלהם, משווקים או מפיצי רישיונות. הנתונים האישיים שלך ישותפו רק עם גוף ההגשרה שדרכו קיבלת את הרישיון שלך או ביצעת את מרכיב המעבדה של כל קורס לשם ניהול הקורס ואישור השלמת הקורס. ספק מערכת לניהול למידה משמעו צד שלישי המפעיל מערכת ניהול לימוד שדרכה הוא רוכש ומנהל רישיונות. אנחנו עשויים לשתף את הנתונים האישיים שלך עם ספק המערכת לניהול למידה שדרכו קיבלת את הרישיון שלך לשם ניהול הקורס ואימות השלמת הקורס. בנוסף, אנחנו עשויים לשתף את הנתונים האישיים שלך עם ספקי שירות המוחזקים על ידינו לשם ביצוע שירותים שונים מטעמנו. ספקי שירות אלו נדרשים על פי חוזה לפעול רק לפי הוראותינו ולשמור על רמה נאותה של הגנת מידע ואבטחת מידע. ספקי שירות אינם מורשים על ידינו להשתמש בנתונים למטרותיהם או למסור את הנתונים לצדדים שלישיים, אלא אם יש צורך בכך לשם ביצוע שירותים או פעילויות הנדרשות על ידי AHA על מנת לעמוד בדרישות החוק. למשל, ספקי שירותים אינם מורשים על ידי AHA להשתמש בנתונים האישיים לשם מטרות השיווק שלהם.

אנחנו עשויים לחשוף מידע לגביך (1) אם אנחנו נדרשים לעשות זאת על פי החוק או על פי צו בית משפט, או (2) בתגובה לבקשה לגיטימית מרשויות אכיפת החוק. בנוסף, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר כל מידע שנמצא בידינו לגביך במקרה שאנחנו מוכרים או מעבירים את כל העסק או הנכסים שלנו, או חלק מהם. במקרה של מכירה או העברה כאמור, נעשה מאמצים סבירים כדי לנסות לדרוש שהגורם שאליו מתבצעת ההעברה ישתמש בנתונים שסיפקת דרך אתר זה באופן העולה בקנה אחד עם מדיניות פרטיות זו. אם אין ברצונך שהגורם שאליו מתבצעת ההעברה יבצע עיבוד נוסף של הנתונים שלך במקרה כזה, עליך ליצור קשר עם הגורם.

 

American Heart Association ושותפיו (באופן קולקטיבי: "AHA") מכבדים את פרטיותך ומגינים על הנתונים האישיים שלך. הודעת פרטיות זו חלה אם את/ה נמצא/ת באזור הכלכלי האירופי בלבד [או מדינה אחרת מחוץ לארצות הברית], והיא מתחייסת לאיסוף נתונים אישיים המתבצע כאשר את/ה רוכש/ת או מפעיל/ה רישיון על מנת להשתתף בקורס דרך האתר www.eLearning.Heart.org. המילה "רישיון" מתייחסת לקוד אלפאנומרי הנרדש על מנת להירשם ולגשת לקורסים מקוונים דרך האתר www.eLearning.Heart.org. לשאלות אחרות הנוגעות לעיבוד הנתונים שלנו ולנוהלי פרטיות הקשורים לכך, ניתן לעיין במדיניות הפרטיות של Heart.org ‏כאן.

מדיניות פרטיות זו מתארת את סוגי הנתונים האישיים שאנחנו אוספים, את האופן שבו אנחנו משתמשים בנתונים והגורמים שאנחנו משתפים איתם את הנתונים. הודעת פרטיות זו גם מתארת את הצעדים שאנחנו נוקטים על מנת להגן על הנתונים האישיים שלך, את האופן שבו ניתן לממש את זכויותיך ואת הדרכים שבהן ניתן ליצור איתנו קשר.

1. נתונים אישיים שאנחנו אוספים והאופן שבו אנחנו משתמשים בהם

הנתונים האישיים שאנחנו מעבדים מגיעים אלינו בשני דרכים: (1) הנתונים נמסרים ישירות על ידך באופן וולונטרי ל-AHA או לגוף אשר רכש את הרישיון בשמך, או (2) הנתונים נאספים באופן אוטומטי. נתונים אישיים משמעם "כל מידע הנוגע לאדם טבעי מזוהה או ניתן לזיהוי", כגון שם, כתובת, דוא"ל, מזהה ייחודי וכו'. להלן מפורטות הדרכים שבהן ניתן לספק נתונים אישיים ומפורטים סוגי הנתונים האישיים שבאפשרותך למסור. בנוסף, אנחנו מפרטים כיצד אנחנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים.

1.1. נתונים אישיים הנמסרים לנו על ידך באופן וולונטרי

באפשרותך לבחור למסור נתונים אישיים. אם בחרת לא למסור לנו את הנתונים האישיים שלך, ייתכן שלא תהיה לך אפשרות לגשת לחלק מהשירותים שלנו, וייתכן שלא יתאפשר לך להשתתף קורס מקוון של AHA או לקבל כרטיס השלמת קורס. הנתונים הפרטיים הנמסרים לנו על ידך באופן וולונטרי מוזנים במערכת ישירות על ידיך או על ידי הצד השלישי שממנו רכשת את הרישיון או אשר רכש את הרישיון בשמך.

הרשמה לאחד הקורסים המקוונים שלנו: בעת ההרשמה לאחד הקורסים המקוונים שלנו, על מנת לקבל כרטיס סיום קורס, נבקש ממך למסור ל-AHA את שמך, פרטי הקשר שלך, הקטגוריה וההתמחות המקצועיים שלך והקורס שאליו ברצונך להירשם. נתונים אישיים אלו מעובדים למטרת ניהול קורסי ההכשרה שלנו ועל מנת לספק לך את חומרי ההדרכה ותעודת השלמת הקורס המתאימים.

קבלת נקודות זכות אקדמיות ללימודי המשך: על מנת לקבל נקודות זכות ללימודי המשך, בתנאי שנקודות זכות כאלה זמינות למקצועך, תתבקש/י למסור לנו באופן וולונטרי את הקטגוריה המקצועית שלך (כגון אח/ות מוסמך/ת, חובש/ת, רופא/ה) וייתכן שתידרש/י לספק לנו את מספר הרישיון או את מספר הרישום של גוף ההסמכה הלאומי שלך. מידע זה נדרש על ידי ועדות הרישוי של מדינות בארה"ב וגופי הסמכה לאומיים על מנת לאפשר לנו להנפיק את התעודה המתאימה של לימודי המשך, שאמצעותה תוכל/י לקבל את נקודות הזכות ללימודי המשך עבור הקורס שהשלמת דרך האתר eLearning.Heart.org. אם תקבל/י את ההחלטה לא למסור מידע זה, לא יהיה באפשרותך לקבל נקודות זכות ללימודי המשך עבור הקורס שהשלמת.

שיווק: באפשרותך להירשם לקבל מסמכי תיקונים (תיקונים או עדכונים לספר הקורס שלך), עלוני חדשות אלקטרוניים ודוא"ל לקידום מכירות מה-AHA. לא נשלח לך תכנים כאלה לפני קבלת אישורך מראש. להרשמה, אנחנו מבקשים ממך לבחור את סוגי התקשורת שברצונך לקב.ל ונבקש לקבל פרטים אישיים ממך, כגון כתובת הדוא"ל שלך. אנחנו משתמשים בכתובת הדוא"ל שלך כדי לשלוח לך הודעות לגבי השירותים שלנו על פי בחירתך, כגון תזכורות לחידושי קורסים, מסמכי תיקונים וקורסים נוספים שאנחנו מציעים. באפשרותך לשנות את בחירתך ולבחור שלא לקבל הודעות אלה בכל עת באמצעות אחת מהאפשרויות המפורטות בסעיף 'הזכויות והבחירות שלך'.

יצירת קשר – בקשה לקבלת מידע ותמיכה: אם ברצונך לקבל מידע או תמיכה מה-AHA, באפשרותך ליצור איתנו קשר בכמה דרכים. הנתונים האישיים הספציפיים שעליך למסור יהיו תלויים במידע או בתמיכה שתתבקש. AHA ישתמש בנתונים שלך רק על מנת ליצור קשר איתך ולספק את המידע או התמיכה שביקשת לקבל.

1.2. נתונים אישיים שאנחנו אוספים באופן אוטומטי

בדומה לחברות רבות, AHA עושה שימוש בקובצי יומן כדי לשפר את חוויית השימוש שלך באתר וכדי לשפר את הבנתנו לגבי השימוש באתר שלנו. קובצי יומן הם קובצי שרת דפי אינטרנט הנוצרים באופן אוטומטי כאשר משתמשים נכנסים לאתר. ארגון AHA לא משתמש בקובצי Cookie מתמידים באתר www.eLearning.Heart.org.

2. נתונים אישיים שאנחנו משתפים

איננו מוכרים, משכירים, סוחרים או מוסרים בכל אופן אחר נתונים אישיים לגביך למעט כפי שמתואר בהודעת פרטיות זו. פרט לכך, נעשה זאת באישורך המפורש בלבד.

אנחנו עשויים לשתף את הנתונים האישיים שלך עם השותפים שלנו, גופי הכשרה, ספקי מערכות לניהול למידה וארגונים המנפיקים נקודות זכות לשם המטרות הספציפיות המתוארות בהודעת פרטיות זו. המונח "גופי הכשרה" משמעו ארגונים, אנשים פרטיים, מדריכים, מרכזי הדרכה או מרכזי הדרכה המשתמשים בקורסים של AHA כחלק מפעילויות ההדרכה שלהם, משווקים או מפיצי רישיונות. הנתונים האישיים שלך ישותפו רק עם גוף ההגשרה שדרכו קיבלת את הרישיון שלך או ביצעת את מרכיב המעבדה של כל קורס לשם ניהול הקורס ואישור השלמת הקורס. ספק מערכת לניהול למידה משמעו צד שלישי המפעיל מערכת ניהול לימוד שדרכה הוא רוכש ומנהל רישיונות. אנחנו עשויים לשתף את הנתונים האישיים שלך עם ספק המערכת לניהול למידה שדרכו קיבלת את הרישיון שלך לשם ניהול הקורס ואימות השלמת הקורס. בנוסף, אנחנו עשויים לשתף את הנתונים האישיים שלך עם ספקי שירות המוחזקים על ידינו לשם ביצוע שירותים שונים מטעמנו. ספקי שירות אלו נדרשים על פי חוזה לפעול רק לפי הוראותינו ולשמור על רמה נאותה של הגנת מידע ואבטחת מידע. ספקי שירות אינם מורשים על ידינו להשתמש בנתונים למטרותיהם או למסור את הנתונים לצדדים שלישיים, אלא אם יש צורך בכך לשם ביצוע שירותים או פעילויות הנדרשות על ידי AHA על מנת לעמוד בדרישות החוק. למשל, ספקי שירותים אינם מורשים על ידי AHA להשתמש בנתונים האישיים לשם מטרות השיווק שלהם.

אנחנו עשויים לחשוף מידע לגביך (1) אם אנחנו נדרשים לעשות זאת על פי החוק או על פי צו בית משפט, או (2) בתגובה לבקשה לגיטימית מרשויות אכיפת החוק. בנוסף, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר כל מידע שנמצא בידינו לגביך במקרה שאנחנו מוכרים או מעבירים את כל העסק או הנכסים שלנו, או חלק מהם. במקרה של מכירה או העברה כאמור, נעשה מאמצים סבירים כדי לנסות לדרוש שהגורם שאליו מתבצעת ההעברה ישתמש בנתונים שסיפקת דרך אתר זה באופן העולה בקנה אחד עם מדיניות פרטיות זו. אם אין ברצונך שהגורם שאליו מתבצעת ההעברה יבצע עיבוד נוסף של הנתונים שלך במקרה כזה, עליך ליצור קשר עם הגורם.